Du er her:

Vidensindsamling- og opbygning

Der er behov for en systematisk, national videns-indsamling og – opbygning inden for alle sektorer. Et solidt og samlet vidensgrundlag skal sikre, at indsatsen for mennesker med handicap hele tiden basere sig på den nyeste viden om hvad der virker. 

Artikel 31. stk. 1

Der er i dag ikke overblik over den eksisterende viden om de indsatser og metoder der virker for personer med handicap. Særligt på social- uddannelses- og beskæftigelsesområdet er der i årenes løb gennemført en lang række projekter hvis erfaringer ikke er samlet op. Ligesom der heller ikke er overblik over de gode erfaringer og viden fra praksis. Det betyder, at indsatsen over for mennesker med handicap ikke i tilstrækkeligt omfang bygger på viden og metoder der virker. Der er behov for en systematisk opsamling af denne viden.

Der hvor der så rent faktisk eksisterer og kan indhentes viden, benyttes muligheden ikke i tilstrækkeligt omfang. Kommunerne bruger ikke altid den mulighed der er på social- og specialundervisningsområdet for gratis at få rådgivning hos den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO. Eller på beskæftigelsesområdet at indhente viden fra Specialfunktionen Job og Handicap.

Der er endvidere behov for en kontinuerlig dokumentation af indsatsen. En stor del af den monitorering og dokumentation, der foregår i dag, har karakter af kontrol med personalet, frem for kvaliteten af indsatsen. Derfor er personer med handicap og handicaporganisationerne heller ikke involveret heri. I stedet for kontrollerende monitorering og dokumentation, er der behov for monitorering og dokumentation, der har til formål at udvikle og forbedre velfærdssamfundets ydelser og tilbud til personer med handicap. Bl.a. bør der udvikles forløbsbeskrivelser og kliniske retningslinjer på forskellige områder, i takt med at viden opsamles og opbygges. Det vil være naturligt at inddrage handicaporganisationerne i dette arbejde.

DH mener:

  • Staten skal opbygge et nationalt overblik over den eksisterende viden, samt iværksætte systematisk dokumentations- og vidensopbygning.
  • Vidensopbygningen knyttes tæt sammen med forskning på handicapområdet.
  • Der stilles krav til at myndigheder på alle niveauer, om at benytte den nyeste viden, når de tilrettelægger indsatsen for mennesker med handicap.
  • Der udvikles effektive kanaler til, at den eksisterende viden bringes ud i praksis og at praksis levere deres viden til den nationale ’vidensbank’.
  • Der udvikles dokumentationsværktøjer til at monitorere kvaliteten af indsatsen over for mennesker med handicap på alle niveauer.