Du er her:

Model for organisering af brugerinddragelse: udbud af hjælpemidler

Først beskrives lovgrundlaget og derefter beskrives modellen for brugerinddragelse ifm. udbudsprocesser.

Lovgrundlaget

Det fremgår af Servicelovens § 112, stk. 2, at repræsentanter for brugerne skal inddrages i forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler. Af vejledningen til Serviceloven herom fremgår det bl.a., at formålet er at inddrage brugernes viden og erfaring om produkterne og den service, der bør knytte sig hertil, herunder krav til kvalitet, forsyningssikkerhed, sortiment, forhandlernet mv.

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der tilrettelægger brugerindflydelsen i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer. Som repræsentanter for brugere anbefales det at inddrage personer fra de relevante handicaporganisationer. Det er ikke tilstrækkeligt at høre handicaprådet, da handicaprådet ikke er en brugerorganisation. Handicaprådet er et forum for dialog mellem repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, kommunens forvaltning og handicaporganisationerne. 

Kommunalbestyrelsen er desuden forpligtet til at høre handicaprådet om kravspecifikationerne. Denne høringspligt gælder, uanset om handicaprådet har været inddraget i arbejdet. Endelig nævner vejledningen, at det kan være relevant at inddrage øvrige brugere eller andre, der har en særlig ekspertise på området. 

Kommunerne skal således gennemføre to forskellige hørings- og inddragelsesprocesser:

  • Inddrage handicap- og brugerorganisationerne i udarbejdelsen af selve kravene til udbuddet.
  • Sende det samlede udbudsmateriale til høring i handicaprådene, inden det udsendes til de bydende leverandører.

 

Model for organisering af brugerinddragelsen

KL og DH foreslår, at brugerinddragelse i forbindelse med kommunale udbud af hjælpemidler foregår således:

Proces 1: Brugerinddragelse i forhold til udarbejdelse af kravene til udbuddet

Kommunen/tovholderkommunen kontakter den relevante af DH’s medlemsorganisationer direkte, når der er truffet beslutning om et udbud af hjælpemidler. Kommunen anmoder handicaporganisationen om at udpege en eller flere brugerrepræsentanter med viden på det konkrete område, der kan indgå i udbudsprocessen fra starten.

Afhængig af hvilke og hvor mange hjælpemidler der skal sendes i udbud vil det i nogle tilfælde være relevant at kontakte én organisation, mens det i andre udbudsrunder vil være nødvendigt at kontakte flere handicaporganisationer med viden om de pågældende hjælpemidler. Hvis der er flere handicaporganisationer involveret, koordinerer de så vidt muligt brugerinddragelsen indbyrdes. 

På DH’s hjemmeside vil der ligge en oversigt over, hvilke organisationer, der dækker, hvilke hjælpemidler.

Det er vigtigt, at brugerinddragelsen sker, inden kravspecifikationerne udarbejdes, som det er beskrevet i vejledningen til loven.

Det er desuden vigtigt at sikre tid til, at handicaporganisationerne kan finde de relevante personer til brugerinddragelsen, gerne mindst 4 uger, ligesom det anbefales, at brugerne også deltager i afprøvning af hjælpemidlerne, hvor dette indgår i udbudsprocessen.

Proces 2: Høring i handicaprådet af det endelige kravgrundlag

Når kravspecifikationerne er udarbejdet, skal materialet sendes i høring i handicaprådet. Hvis udbuddet laves i samarbejde mellem flere kommuner skal handicaprådene i alle kommuner høres. Det er vigtigt at give tid nok til denne høring, ligesom det er vigtigt at informere handicaprådene om, hvordan brugerinddragelsen har fundet sted og herunder om brugerne har haft bemærkninger til resultatet.

Høringen i handicaprådene skal særligt fokusere på, om brugerinddragelse har fundet sted, og om der er særlige lokale forhold, der gør sig gældende.