Du er her:

Sådan styrkes retssikkerheden

DH har gennem de sidste par år oplevet et stigende pres på retssikkerheden. Særligt når det gælder den kommunale sagsbehandling og administration af loven. Nogle kommuner vælger eksempelvis at give afslag på hjælp for at afprøve kommunens serviceniveau i klagesystemet eller trækker sagsbehandlingen i langdrag til et nyt budgetår. Samtidig er sagsbehandlingen ofte lang og omstændelig. Nogle kommuner får mange sager hjemvist af klagesystemet, fordi de er truffet på et forkert grundlag, eller ikke er tilstrækkelig oplyste. Endelig er der kommuner, som ikke følger de afgørelser, klagesystemet træffer.

DH mener, at det er altafgørende at retssikkerheden styrkes, så personer med handicap altid får de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven. DH mener at der dels er behov for nogle bedre rammer for, at kommunerne træffer den rigtige afgørelse i første omgang. Dels skal der sikres et velfungerende og lettilgængeligt klagesystem, så alle borgere uanset ressourcer og netværk får mulighed for at klage. 

DH har udarbejdet en række forslag til, hvordan retssikkerheden kan styrkes. DH foreslår bl.a.:

  • Forslag 1: Det kommunale Tilsyns rolle skal være pro-aktivt. 
  • Forslag 2: Ankestyrelsen fastsætter en tidsfrist for, hvornår kommunen skal efterleve Ankestyrelsens afgørelse (både hjemviste og omgjorte sager).
  • Forslag 3: Nationalt fastsatte sagsbehandlings- og afgørelsesfrister.
  • Forslag 4: Opsættende virkning ved naturalieydelser.
  • Forslag 5: Hjælp og beskyttelse til de borgere, der ikke selv kan klage.
  • Forslag 6: Oprettelsen af et Retssikkerhedsråd.

Læs mere om de 6 prioriterede forslag her

Læs alle DH’s 17 forslag til hvordan retssikkerheden kan styrkes her