Du er her:

Om DH afdelingen

Hvad er DH afdelingens kerneopgaver?

DH-afdelingen er det fælles handicappolitiske samlingspunkt i kommunen for DH’s 34 medlemsorganisationer. Formålet med DH-afdelingen er at formidle samarbejdet mellem DH's medlemsorganisationer på kommunalt plan og søge at fremme fælles interesser. 

DH arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

DH er partipolitisk uafhængig og arbejder fra centralt hold med politisk interessevaretagelse på landsplan. DH afdelingerne arbejder med politisk interessevaretagelse på lokalt plan i den enkelte kommune, hvor politik og lovgivning føres ud i livet af lokalpolitikere og kommunale embedsmænd.

Nedenstående beskriver DH-afdelingens kerneopgaver. Listen er således ikke udtømmende, men rummer de væsentligste funktioner for DH-afdelingen.

Kerneopgaver for DH afdelingen: 
Centralt for DH-afdelingens virke er at opnå politisk indflydelse til gavn for mennesker med handicap. DH-afdelingens kerneopgaver er således: 

Politisk indflydelse: 
- Søge indflydelse på de politiske beslutninger i kommunen, som vedrører handicapområdet
- Skabe en god og kontinuerlig kontakt til kommunalpolitikere og kommunens embedsmænd

Udpege repræsentanter:
- Udpege repræsentanter til Handicaprådet (og evt. andre organer) og sikre en god dialog mellem DH-afdelingen og de udpegede repræsentanter
- DH-afdelingen skal i tæt samarbejde med repræsentanter i Handicaprådet fungere som anerkendte og respekterede videnspersoner inden for handicapområdet

Organisatoriske rammer: 
- Tilknytte lokale medlemsorganisationer til DH-afdelingen med henblik på en bred repræsentation af forskellige typer af handicap
- Skabe optimale rammer internt i afdelingen for en anerkendende kultur med fokus på at udnytte hinandens forskellige kompetencer, viden og ressourcer.

DH afdelingen tager sig ikke af enkeltsager eller rådgiver enkeltpersoner. Dette sker i den pågældende medlemsorganisation. 

Kontakt DHs sekretariat:

Sekretær:  
Vita Nielsen
Telefon 36388519
Mail vn@handicap.dk

Organisations- og udviklingskonsulent (Øst):
Mette Søndergaard Pedersen
Telefon 21 71 68 43
Mail msp@handicap.dk


Organisations- og udviklingskonsulent (Vest):
Rasmus Bach Andresen
Telefon 42 47 52 61
Mail rba@handicap.dk